Демо курс - Магистри

Нашият стремеж е да отговорим на най-новите тенденции в образованието, които са свързани с концепцията за учене през целия живот. Предлаганата системата на обучение е отворена и непрекъснато се обновява и обхваща по-пълно стопанските аспекти на развитие на икономиката в национален и международен мащаб.
Файлове
Уважаеми студенти,Настоящият курс има за цел да запознае студентите основните постановки за същността, специфичните особености и направления на развитие на макроикономиката, като философия, цели и инстументите за постигането им. Макроикономиката изучава по
Какво ще научите?
Начин на провеждане на курса
Начини за оценяване
Допълнителна литература
Начини за аудиторна консултация
Задача за самостоятелна работа при текущо оценяване
Условия за разработване на курсова работа
Предаване на казус (предайте тук разработения казус)
Предаване на курсова работа (предайте тук разработената от Вас курсова работа)
За теста (обща информация - прочети преди да започнеш теста)
Тема 1 - Въведение в макроикономиката
Въведение
Долара в макроикономиката (Видео)
Въпроси за самоподготовка
Тема 2 - Въведение в макроикономиката
Темата от учебника
Въпроси за самоподготовка
Тема 3 - Съвкупно търсене и съвкупно предлагане
Темата от учебника
Въпроси за самоподготовка
Тема 4 - Равновесие на пазарите на стоки, пари и ценни книжа. Моделът IS -LM
Темата от учебника
Въпроси за самоподготовка
Тема 5 - Равновесие на пазарите на стоки, пари и ценни книжа. Моделът IS -LM
Темата от учебника
Въпроси за самоподготовка
Тема 6 - Безработица и заетост
Темата от учебника
Въпроси за самоподготовка
btv репортерите - Търся работа (Видео)
Тема 7 - Общо икономическо равновесие
Темата от учебника
Въпроси за самоподготовка
Тема 8 - Инфлация
Темата от учебника
Въпроси за самоподготовка
bTV Репортерите Инфлация - Част 1 (Видео)
bTV Репортерите Инфлация - Част 2 (Видео)
Тема 9 - Цикличност в икономическото развитие и икономически кризи
Темата от учебника
Въпроси за самоподготовка
Тема 10 - Икономически растеж и икономическо развитие
Темата от учебника
Въпроси за самоподготовка