събота, 17 of февруари of 2018

Екип

Ръководител на проекта проф. д-р Йордан Христосков
Описание на задълженията по проекта Отговаря за цялостната организация и координация на дейностите по проекта. Следи за качественото изпълнение на всички дейности по проекта, своевременното представяне и изпълнение на плановете и графиците, приема отчетите на изпълнителите. Осъществява цялостен анализ на процесите  и организира регулярни срещи с другите членове на екипа.  Участва в изпълнението на проекта от стартирането до приключването му
Координатор по качеството Елица Ликова
Описание на задълженията по проекта Осъществява координацията междувъншните и вътрешни експерти за осъществяване на Дейност 1 и Дейност 2 по проекта. Поддържа постоянна връзка с ръководителя на проекта, като изпълняват неговите указания, подава обратна информация за изпълнението на съответните дейности и задачи. Участват в изпълнението на проекта от стартирането до приключването му. 
Координатор по разработката на системата Жельо Христозов
Описание на задълженията по проекта Участва в изпълнението на проекта от стартирането до приключването му, oсъществявайки координацията изпълнителите и другите членове на екипа и администрацията за осъществяване на Дейност 3 по проекта. Координира действията си с ръководителя на проекта като изпълнява неговите указания и подава обратна информация за разработката на системата. Организира предварителния анализ, разработването, внедряването и провеждането на обучение за работа със системата.
Технически сътрудник Мирена Шилева
Описание на задълженията по проекта Участва в изпълнението на проекта от стартирането до приключването му, като подпомага технически дейността на екипа за управление. Подсигурява екипа с необходимите канцеларски материали, подготвя и оформя технически междинни и финален отчет, координира срещите на екипа.
Счетоводител Боряна Петрова
Описание на задълженията по проекта Организира и осъществява цялостната дейност по изпълнението на проекта, съобразно действащото законодателство. Следи за документалната обоснованост на всяка счетоводна операция, законосъобразност и целесъобразност на изразходваните средства. Осъществява насрещни проверки при изразходване на средствата с цел избягване на всякакви финансови злоупотреби. Съдейства при извършване на мониторинга и окончателния одит на проекта от  избрания независим одитор. Участва в изпълнението на проекта от стартирането до приключването му.
Юрист Мартин Арнаудов
Описание на задълженията по проекта Участва в изпълнението на проекта от стартирането до приключването му, като подпомага юридически дейността на екипа. Следи за спазването на съществуващите законови и подзаконови нормативни актове, вътрешни правила и др. Разработва документацията за предвидените тръжни процедури и контролира провеждането им.