събота, 17 of февруари of 2018

Индикатори

Доклад и препоръки за последващо актуализиране на вътрешни правила – 1 бр.
Актуализиран Наръчник  и Процедури по качеството, в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 и съобразени с препоръки на ISO 9004:2009 и ISO/IWA 2:2007
Специализирана интегрирана уеб система за управление на процесите във ВУЗФ – 1 бр.
Сървър – 1 бр.
Обучени IT специалисти за работа и поддръжка на системата – 2 бр.
Обучени служители за работа със системата – 25 бр.
Обучени преподаватели за работа със системата – 74 бр.
Изработени информационни брошури – 500 бр.
Изработени стикери – 10 бр.
Изработени табели – 1 бр.