събота, 17 of февруари of 2018

Дейности

В изпълнението на проекта ще бъдат включени 7 дейности, от които 3 основни и 4 спомагателни дейности.

Основните дейности ще допринесат за постигане на основната и специфичните цели на проекта: Усъвършенстване на системата за управление на качеството ВУЗФ и повишаване на качеството на предлаганите услуги, подобряване и оптимизиране на работните процеси.

В дейност 1 ще се направи цялостен анализ основните и спомагателните работни процеси с цел извършване на оценка на силните и слабите страни в работата на ВУЗФ.

Дейност 2 се фокусира върху актуализиране на стандартите, процедурите и вътрешните правила за работа на ВУЗФ и Системата за управление на качеството (СУК), която е въведена към момента, с цел тяхната актуализация и привеждането им в съответствие с действаща нормативна уредба и страндартите в областта на висшето образование и препоръките, дадени в ISO 9004:2009 (допълнителни указания за постигането на по-нататъшни ползи от внедрените СУК чрез тяхното непрекъснато подобряване) и ISO/IWA 2:2007 (указания за прилагане на ISO9001 в образованието).

Дейност 3 ще развие съществуващата електронна система и ще направи интеграция на информационните ресурси на ВУЗФ в специализирана интегрирана уеб система за управление на процесите. Чрез нея ще се обхванат всички работни процеси, което ще доведе до улесняване на работата на служителите и преподавателите от една страна и повишаване на качеството на предлаганите услуги за студентите, преподавателите и работодателите от друга.

Останалите дейности: Доставка на хардуерно оборудване за целите на специализираната интегрирана уеб система за  управление; Визуализация на проекта; Одит на проекта и Управление на проекта ще допринесат за изпълнението на проекта качествено и в срок, съгласно изискванията на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и неговото техническо и информационно обезпечение.