събота, 17 of февруари of 2018

Цели

Обща цел – Усъвършенстване на системата за управление във Висше училище по застраховане и финанси (система за управление на качеството, система за администриране на процесите, система за информационно обслужване на учебната дейност, система за събиране на информация за научно-изследователска дейност) и повишаване на качеството на предлаганите услуги.

Специфични цели:
1. Подобряване на работните процеси и повишаване на качеството на предоставяния образователен и научен продукт.
2. Актуализиране на вътрешни правила за работа на ВУЗФ и привеждане в съответствие с действащите нормативни разпоредби  и стандарти в областта на висшето образование и усъвършенстване на Системата за управление на качеството.
3.  Развитие и интегриране на информационните ресурси за повишаване качеството на управлението във ВУЗФ чрез изграждане на специализирана интегрирана уеб система за управление на процесите във ВУЗФ.